a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie, nascetur ridiculus mus.

Latest Posts

1-677-124-44227
184 Main Collins Street West Victoria 807
[email protected]
Image Alt

旅遊須知

報名後,如果想取消或變更行程、日期,該如何辦理?

欲取消訂單時,須整筆訂單申請取消,不可僅取消單一機票或飯店,且任何的變更及取消,都將產生罰金(部分商品不可變更/取消,如:已進入保證住房之酒店、無退票價值之機票),實際金額以航空公司及酒店回覆為準。所有的取消及變更最晚需於出發前48小時前告知您的客服人員,由客服人員協助後續處理,每一次的取消或變更,阿帕契旅遊將收取服務費每次每人新台幣500元。

以上服務費不包含下列各項費用,例:

1.刷卡手續費3%

2.匯款手續費18元…等

若因天災或非人為所能控制的突發狀況,以致無法搭程原訂航班或飯店,該怎麼辦?

若因天災(如颱風)或突發狀況(如班機延誤)等,非人為所能控制因素,以致無法搭乘原訂航班,或入住訂購酒店時,請務必向航空公司或相關單位開立書面證明文件,本公司將竭力協助處理更改或取消,但無法保證全額退費,需依航空公司及訂購酒店回覆為準。

出境及登機前

洗錢防制法於106年6月28日修正生效,近期有旅客出境攜帶超額現鈔未申報而遭沒入,誤以為出境攜帶超額貨幣現鈔無庸申報,財政部特別提醒國人出境及入境如有攜帶超過一定金額以上之外幣或新臺幣現鈔或有價證券,請記得向海關誠實申報,以免被沒入或處罰鍰。

財政部表示,同一人於同日單一航(班)次有下列情形之一者,應填報中華民國海關申報單依規定向海關申報:

一、總價值逾等值1萬美元之外幣、香港或澳門發行之貨幣現鈔。

二、總價值逾新臺幣10萬元現鈔。

三、總價值逾人民幣2萬元現鈔。

四、總面額逾等值1萬美元之有價證券(包括無記名之旅行支票、其他支票、本票、匯票或得由持有人在本國或外國行使權利之其他有價證券)。

五、總價值逾等值2萬美元之黃金。

六、鑽石、寶石及白金總價值逾新臺幣50萬元,且超過自用目的,並有被利用進行洗錢之虞之物品。

財政部對申報不實或隱匿未申報之貨幣現鈔,依洗錢防制法規定處置如下:

一、外幣、香港或澳門發行之貨幣現鈔:未依規定申報者,由海關沒入;外幣申報不實者,其超過申報部分之外幣沒入之。

二、新臺幣現鈔:如攜帶之新臺幣超過該項限額時,應在入出境前先向中央銀行申請核准,持憑查驗放行,未依規定申報超額攜帶之新臺幣,沒入之;申報不實者,其超過申報部分之新臺幣沒入之。

三、人民幣:入境超過限額部分,由旅客自行封存於海關,出境時准予攜出;出境超過限額,雖向海關申報,仍僅能於限額內攜出。未依規定申報超額攜帶之人民幣,沒入之;人民幣申報不實者,其超過申報部分之人民幣沒入之。

四、無記名之旅行支票、其他支票、本票、匯票或得由持有人在本國或外國行使權利之其他有價證券:未依規定申報或申報不實者,處以相當於未申報或申報不實之有價證券價額之罰鍰。

五、黃金:未依規定申報或申報不實者,處以相當於未申報或申報不實之黃金價額之罰鍰。

六、有被利用進行洗錢之虞之物品(指超越自用目的之鑽石、寶石及白金):處以相當於未申報或申報不實之前開物品價額之罰鍰。

You don't have permission to register